Vårdbarometern

Om Vårdbarometern

I Vårdbarometern deltar alla Sveriges landsting och regioner. Årligen intervjuas ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen. Undersökningen genomförs i två omgångar, en på våren och en på hösten. Helårsresultat presenteras under första kvartalet efterföljande år.

Intervjuerna sker per telefon och genomförs av det fristående företaget Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) på uppdrag av landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL ). Frågorna tar ca 10 minuter att besvara och vi är mycket tacksamma för alla som har tid och möjlighet att delta i undersökningen. Om du blir uppringd och inte har möjlighet att svara just då, kan du själv uppge en tid då det passar dig bättre. Vill du inte delta är det bara att meddela våra intervjuare det, så stryks du ur undersökningen. Enligt personuppgiftslagen (PUL) får vi bara spara personuppgifter en viss tid. Därför kan det inträffa att vi efter en tid ringer upp igen, trots att du redan avböjt medverkan. Läs mer om personuppgiftslagen.

Vad mäter vi och varför?

Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Det innebär att vi ställer frågor om hur man söker information om vård, vad man anser om väntetider och tillgänglighet i vården, olika vårdformer, hur vården kan förbättras etc. De flesta frågor är gemensamma för alla landsting, men några landsting har valt att ställa några extra frågor till sina medborgare.

Syftet med undersökningen är att ge politiker och tjänstemän kunskap om hur medborgarna upplever tillgänglighet och hur man bör prioritera inom hälso- och sjukvården. Resultatet från undersökningen ger ett bra underlag för deras planeringsarbete.

Kan någon få reda på vad jag svarat?

De som deltar i undersökningen garanteras sekretess. Det innebär att vi som genomför intervjuerna har tillgång till namn, adress och födelsedata. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som vårdpersonal. Resultaten från undersökningen redovisas i form av tabeller och diagram där ingen enskild persons svar kan utläsas. Läs mer om sekretess.

Hur redovisas resultaten?

Genom att Starta Vårdbarometern här intill kan du få reda på hur hälso- och sjukvården uppfattas i ditt landsting/region.

Välkommen att kontakta Indikator eller SKL om du har frågor om undersökningen

Starta Vårdbarometern

Här kan du se hur hälso- och sjukvården uppfattas i ditt landsting.